Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Moveo: Moveo Braces gevestigd aan de Kanaalstraat 3 te (7858 TE) Eeserveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67827780.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die anders dan in de uitvoering van zijn beroep of bedrijf aan Moveo de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of die producten van Moveo afneemt.
 3. Webshop: het online verkoopkanaal van Moveo zoals gepubliceerd op het webadres www.moveobrace.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van Moveo, van welke aard dan ook en voor zover de wederpartij consument is, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Moveo uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Moveo gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Consument kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Moveo onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Moveo, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5.  Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Moveo in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Moveo vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Moveo behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

Artikel 3 De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Moveo en een consument komt enkel tot stand via de daarvoor aangewezen bestelformulieren in de webshop, dan wel middels een schriftelijke koopovereenkomst.
 2. De op de webshop gepubliceerde productinformatie is indicatief voor het te leveren product, de consument dient - binnen de grenzen van de redelijkheid - discrepanties tussen de productinformatie en het geleverde product te accepteren.
 3. De productomschrijving, de productafbeelding en de verkoopprijs tezamen geldt als de aanbieding aan de consument, de consument aanvaardt dit aanbod op het moment dat hij een bestelling plaatst en een betaaloptie heeft gekozen.

Artikel 4  Facturatie en levering

 1. Moveo biedt aan consumenten enkel de mogelijkheid tot betaling vooraf, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven en/of overeengekomen.
 2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Moveo zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de bestelling te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. De consument ontvangt direct na de bestelling een digitale factuur op het e-mailadres dat hij bij de bestelling heeft opgegeven.
 4. Levering geschiedt binnen 3 werkdagen na een succesvolle bestelling in de webshop aan het door de consument bij de bestelling opgegeven adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behoudens gevallen van overmacht zoals bedoeld in 6:75 Burgerlijk Wetboek.
 5. De leveringstermijn zoals beschreven het voorgaande lid betreft geen fatale termijn, Moveo is derhalve niet eerder in verzuim dan na een schriftelijke ingebrekestelling door de consument.

Artikel 5 Zichttermijn en ontbinding

 1. De consument heeft het recht het aangekochte product binnen 14 dagen na levering zonder opgave van redenen voor retourzending aan te melden. Moveo is in zulks geval gehouden het gehele aankoopbedrag inclusief de in rekening gebrachte verzendkosten terug te betalen binnen 14 dagen nadat de consument heeft aangegeven van dit recht gebruik te maken. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.
 2. Consument dient de conform lid 1 van dit artikel te retourneren goederen in onbeschadigde toestand en zoveel mogelijk in de originele verpakking binnen 14 dagen na de in dat lid bedoelde retourmelding weer in de macht van Moveo te brengen.
 3.  Moveo behoudt zich het recht voor de in het voorgaande lid bedoelde betaling op te schorten zolang niet aan het in het voorgaande lid bepaalde is voldaan.
 4. Indien de retour gezonden artikelen door aan de consument toe te rekenen omstandigheden beschadigd en/of deels onverkoopbaar zijn geworden, wordt de waardevermindering van deze goederen verrekend met het aan de consument te restitueren bedrag.

Artikel 6 Garantie en aansprakelijkheid

 1. Moveo garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en voor het overige vrij zijn van welke gebreken dan ook.
 2. Indien de geleverde zaken niet voldoen aan de in het voorgaande lid bepaalde garanties zal Moveo gehouden zijn het geleverde product zonder kosten voor de consument te herstellen danwel te vervangen.
 3. In het geval dat Moveo aansprakelijk is voor directe schade dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geldbedrag dat met de transactie gemoeid is of het bedrag dat de door Moveo en/of haar (toe)leveranciers afgesloten verzekeringen in een dergelijk geval wordt uitgekeerd – een en ander te vermeerderen met de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en de kosten die de consument heeft gemaakt teneinde verdere schade te voorkomen, voor zover deze kosten daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het beperken van verdere schade.
 4. Moveo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Moveo.
 6. De consument is gehouden de gebruiksinstructies nauwkeurig op te volgen. Moveo is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verkeerd gebruik en/of een onjuiste toepassing van de geleverde producten.
 7. Veiligheidsartikelen zoals nekbraces zijn bedoeld om de kans op (dodelijk) letsel zoveel mogelijk te verkleinen en de veiligheid van de consument bij het ondernemen van risicovolle activiteiten te vergroten; de kans op het ontstaan van (dodelijk) letsel kan echter nimmer volledig worden uitgesloten. De consument blijft verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en de door Moveo geleverde producten dienen nimmer ter vervanging van andere veiligheidsmaatregelen alsmede  het betrachten van de nodige zorgvuldigheid en voorzichtigheid tijdens het gebruik van de producten.

Artikel 7 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Moveo gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Moveo, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Moveo met de consument kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.